Sepetim (0) Toplam: 0.00
%20
Yeni
Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Savaş Yayınları 2021 Tö

Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Savaş Yayınları 2021

Liste Fiyatı : 39.80
İndirimli Fiyat : 31.84
Kazancınız : 7.96
9786257670395
524922
Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Savaş Yayınları 2021
Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Savaş Yayınları 2021
Savaş Yayınevi
31.84
Sadeleştirilmiş 172 Mevzuat
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Türkiye'nin İdari Yapısı
Mahallî İdareler
İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı
İçindekiler

Vergi Usul Kanunu
İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Köy Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Gecekondu Kanunu
Bozcaada Ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Dahiliye Memurları Kanunu
Kimlik Belirleme Kanunu
Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu
Danıştay Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Tapu Kanunu
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
Siyasi Partiler Kanunu
Milletvekili Seçimi Kanunu
Yardım Toplama Kanunu
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Çevre Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Türk Bayrağı Kanunu
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Olağanüstü Hal Kanunu
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu
Boğaziçi Kanunu
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu
Toplu Konut Kanunu
Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun
Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması Ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve
Esasları Hakkında Kanun
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
İmar Kanunu
Emniyet Teşkilat Kanunu
Serbest Bölgeler Kanunu
Sosyal Yardımlaşma Ve Danayışmayı Teşvik Kanunu
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunu
Kadastro Kanunu
Kıyı Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Mera Kanunu
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması
Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun
Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Türk Medeni Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
Karayolu Taşıma Kanunu
Topluma Kazandırma Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
Basın Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Dernekler Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Kabahatler Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
Engelliler Hakkında Kanun
Belediye Kanunu
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
İl İdaresi Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
İskân Kanunu
İl Özel İdarelerine Ve Bölödiyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenensuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun
Pasaport Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Vakıflar Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Türk Vatandaşlığı Kanunu
Sayıştay Kanunu
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu
Sulama Birlikleri Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Harcırah Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
Sivil Savunma Kanunu
Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Askeralma Kanunu
Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
Tebligat Kanunu
Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Cumhurbaşkanliği Teşkilati Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Genel Kadro Ve Usulü Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum VeKuruluşlar
Sadeleştirilmiş 172 Mevzuat
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Türkiye'nin İdari Yapısı
Mahallî İdareler
İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı
İçindekiler

Vergi Usul Kanunu
İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Köy Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Gecekondu Kanunu
Bozcaada Ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Dahiliye Memurları Kanunu
Kimlik Belirleme Kanunu
Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu
Danıştay Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Tapu Kanunu
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
Siyasi Partiler Kanunu
Milletvekili Seçimi Kanunu
Yardım Toplama Kanunu
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Çevre Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Türk Bayrağı Kanunu
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Olağanüstü Hal Kanunu
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu
Boğaziçi Kanunu
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu
Toplu Konut Kanunu
Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun
Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması Ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve
Esasları Hakkında Kanun
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
İmar Kanunu
Emniyet Teşkilat Kanunu
Serbest Bölgeler Kanunu
Sosyal Yardımlaşma Ve Danayışmayı Teşvik Kanunu
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunu
Kadastro Kanunu
Kıyı Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Mera Kanunu
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması
Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun
Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Türk Medeni Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
Karayolu Taşıma Kanunu
Topluma Kazandırma Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
Basın Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Dernekler Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Kabahatler Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
Engelliler Hakkında Kanun
Belediye Kanunu
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
İl İdaresi Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
İskân Kanunu
İl Özel İdarelerine Ve Bölödiyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenensuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun
Pasaport Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Vakıflar Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Türk Vatandaşlığı Kanunu
Sayıştay Kanunu
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu
Sulama Birlikleri Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Harcırah Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
Sivil Savunma Kanunu
Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Askeralma Kanunu
Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
Tebligat Kanunu
Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Cumhurbaşkanliği Teşkilati Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Genel Kadro Ve Usulü Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum VeKuruluşlar
Stok Kodu
:
9786257670395
Boyut
:
160-240
Sayfa Sayısı
:
1694
Baskı
:
1
Basım Tarihi
:
2021-03
Kapak Türü
:
Karton
Kağıt Türü
:
1.Hamur
Dili
:
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat